Adatvédelmi tájékoztató

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

A Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., Cg. 01-10-045869) a raktárainak helyt adó ingatlanokon, valamint az általa üzemeltett valamennyi szaküzletben és a központi ügyintézés helyen, azaz a központjában elektronikus megfigyelőrendszereket (kamera) működtet. A kamerás megfigyelőrendszerek a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban kerülnek működtetésre, és kizárólag az adott raktárnak helyt adó ingatlanra történő belépésénél, illetve a raktár épületek külső vonalai, illetve a szaküzletekben történt eseményeket, hang nélkül rögzítik, illetve azok által a raktárak megjelölt területei, illetve szaküzletekben történő események hang nélküli közvetlen megfigyelésére kerül sor.  A központi ügyintézés helyén a belépő-pontoknál, valamint olyan helyeken kerül alkalmazásra - a jelen szabályzat szerint – ahol arra vagyonvédelmi érdekből, az Extreme Digital Zrt. jogos érdeke alapján szükségesnek tartja.

A jelen tájékoztató célja, hogy a kamerás megfigyelőrendszerek kapcsán tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintettek számára. 

 

1. Általános információk

a) Adatkezelő és elérhetőségei: a Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép, cégjegyzékszám: 01-10-045869, telefon: +36 1 452 0090, e-mail: [email protected], webcím: www.edigital.hu) (a továbbiakban: "EXTREME"),

b) adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Dr. Zeke Péter, email: [email protected], telefonszám: +36 20 367 1197; levelezési cím: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép,

c) a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: alább meghatározva,

d) személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: alább meghatározva,

e) az érintett a jelen tájékoztató V. pontjában meghatározottak szerint jogosult kérelmezni az EXTREME-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is.

 

2. Általános Tájékoztató az EXTREME által alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerekről

2.1. Az EXTREME által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek:

a) a szaküzletekben telepített kamerarendszerek (közvetlen és rögzített megfigyelés), és

b) a raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés),

c) központi ügyintézés helyén telepített kamerarendszerek (közvetlen és rögzített megfigyelés).

 

2.2. Az adatkezelések jogalapjára és céljára vonatkozó általános tájékoztató

Valamennyi az 1. pontban meghatározott kamerarendszeren tekintetében az EXTREME tájékoztatja az érintetteteket, hogy azok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (továbbiakban úgy is mint: „GDPR”)  foglaltaknak megfelelően kizárólag vagyonvédelmi célból kerülnek az Extreme által alkalmazásra, azzal, hogy mindegyik kamerarendszer tekintetében au adatkezeléssel érintettek lehetnek az Extreme munkavállalói és a szaküzletek, valamint a raktár-területekre belépő, nem az Extreme alkalmazásában álló személyek (a továbbiakban úgy is mint: „Ügyfelek” vagy „Partnerek”) egyaránt.

A fentieknek megfelelően az EXTREME által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszerek tárolt felvételeibe kizárólag vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Általánosságban a fentiekre figyelemmel az EXTREME tájékoztatja az érintetteket továbbá, hogy a fenti  esetekben az adatkezelés jogalapja a  EXTREME jogos érdeke és így az érintettek részéről  a kapcsolódó adatkezeléshez nincs szükség hozzájárulásra.

 

3. Az egyes kamerarendszerekre vonatkozó részletes tájékoztató

3.1. A szaküzletekben telepített kamerarendszerek

Az EXTREME az alábbi szaküzleteiben telepített egy hálózaton működő kamerarendszert:

 

A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő. az árukiadási-, a vevőtér és a pénztárak megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett szaküzlet esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 16. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag az EXTREME munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag az EXTREME munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok.  

A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden szaküzletben elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: az EXTREME

A személyes adatok feldolgozója: az őrszolgálatot ellátó Target Cégcsoport Kft. (2000 Szentendre, Damjanich utca 15/a; Cégjegyzékszám: 13-09-176421)

Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a szaküzletek területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, illetve áruátadással vagy fizetésekkel kapcsolatos vitás helyzetek rendezése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz EXTREME, mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében az EXTREME érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a szaküzletek területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 90 nap

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: Target Cégcsoport Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, továbbá jogosult az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalója, azaz a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz az EXTEME adott szaküzletének vezetője (telephelyvezető) illetve távolléte esetén helyettese. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése illetve javítása esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója  .

Az EXTREME által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve esetlegesen más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 90 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az EXTEME ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. Az EXTEME bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint az azon szereplő esetlegesen más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot az EXTREME megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy az EXTREME a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

A felvételek tárolásának helye: szaküzletenként külön-külön az adott szaküzletben.

Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója rendelkezik.

 

3.2. A raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés)

Az EXTREME az alábbi raktáraknak helyt adó ingatlanokon telepített, egy hálózaton működő kamerarendszert:

  • 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C1 és C2 épület

A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő a belépés, illetve a raktár épületek külső vonalai megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett raktár esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 2. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag az EXTREME munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag az EXTREME munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok  

A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden raktárnál a bejáratnál elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: az EXTREME

A személyes adatok feldolgozója: őrszolgálatot ellátó Target Cégcsoport Kft. (2000 Szentendre, Damjanich utca 15/a; Cégjegyzékszám: 13-09-176421

Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a raktárak területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékenységének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz EXTREME, mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében az EXTREME érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.

A kezelt személyes adatok típusa: az adott raktárnak helyt adó ingatlan területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 90 nap

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: Target Cégcsoport Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, továbbá jogosult: az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalója, azaz az EXTREME biztonsági csoportvezetője, továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz az EXTEME adott raktárának biztonsági vezetője, illetve távolléte esetén helyettese. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése illetve javítása esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója

Az EXTREME által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 90 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az EXTEME ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. Az EXTEME bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot az EXTREME megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy az EXTREME a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: ”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

A felvételek tárolásának helye: raktáranként külön-külön az adott raktárban, azaz 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C1 és C2 épület.

Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója rendelkezik.

 

3.3. A központi ügyintézés helyén (központban) telepített kamerarendszerek

Az EXTREME az alábbi központi ügyintézésnek helyt adó ingatlanokon telepített, egy hálózaton működő kamerarendszert üzemeltet:

  • 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő a be- és kilépési pontokon, a folyosókon és a közösség által használt egyéb helyiségekben. A kamerarendszer minden érintett terület esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 2. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag az EXTREME munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag az EXTREME munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok  

A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve a központi épület bejáratnál elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: az EXTREME

Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a központ területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékenységének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz EXTREME, mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében az EXTREME érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.

A kezelt személyes adatok típusa: az adott raktárnak helyt adó ingatlan területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 90 nap

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalója, azaz az EXTREME biztonsági csoportvezetője, továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: az EXTREME jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz az EXTEME adott raktárának biztonsági vezetője, illetve távolléte esetén helyettese. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése illetve javítása esetén az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója

Az EXTREME által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 90 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az EXTEME ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. Az EXTEME bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot az EXTREME megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy az EXTREME a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

A felvételek tárolásának helye: azaz 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag az EXTREME rendszergazdái és üzemeltetési irányítója rendelkezik.

 

4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az EXTREME indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

5. Az érintettek  jogai és jogorvoslati lehetőségei

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az EXTREME-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az EXTREME az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az EXTREME az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az EXTREME széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

 

Helyesbítés joga

Az EXTREME az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez („elfeledéshez”) való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az EXTREME indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az EXTREME korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az EXTREME már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az EXTREME közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az EXTREME azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az EXTREME rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az EXTREME, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az EXTREME általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az EXTREME-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az EXTREME vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az EXTREME a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az EXTREME adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

Az EXTREME indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az EXTREME a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az EXTREME nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az EXTREME a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az EXTREME figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az EXTREME minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az EXTREME tájékoztatja e címzettekről.

 

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

Az érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az EXTREME jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére.

 

Jogorvoslati lehetőségek

a) Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: [email protected], honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

b) Az érintett a jogainak megsértése esetén az EXTREME, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az EXTREME köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Archívum

Módosítás dátuma

Indoklás

Letöltés

2019. május 29.

GDPR Saláta-törvénnyel összefüggő módosítások

Letöltés

 

 

1A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.